ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TYQUAN HỆ CỔ ĐÔNG

 ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

16/02/2015  Điều lệ Công ty

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH

30/03/2017  Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

20/03/2016  Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

 BẢN CÁO BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

06/05/2017  Báo cáo giải trình V/v thay đổi một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán

27/12/2016  Thay đổi danh sách cổ đông

24/06/2016  Thay đổi vốn điều lệ

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

17/04/2017  Báo cáo thường niên năm 2016

22/04/2016  Báo cáo thường niên năm 2015

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

14/02/2017  Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2016

24/04/2016  Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2015

 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

30/04/2017  Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017

17/04/2017  Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017  Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

22/04/2016  Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông 2016

 NQ/QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

30/04/2017  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2016  Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

 NQ/QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18/06/2016  Quyết định phân vốn nhà nước